ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเรื่องขอคืนภาษีได้ ณ จุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
       

 

 

            ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเรื่องขอคืนภาษีได้ ณ จุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ประตู 10  หรือสามารถทำรายการขอคืนภาษีได้ ณ ตู้บริการที่ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยาน เพื่อขอรับรองเอกสาร  จากนั้นสามารถขอรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้จากด้านในอาคารผู้โดยสารขาออก ณ จุดบริการฝั่งตะวันออกและตะวันตก

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถติดต่อแจ้งเรื่องขอคืนภาษีได้ ณ จุดบริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คุณสมบัติของนักท่องเที่ยว

 1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
 3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
 4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวโดยให้สังเกตสัญลักษณ์  แสดงไว้ที่ร้านค้า
 5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท
 6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

 

ตัวอย่าง : ตู้ให้บริการ VAT Refund สำหรับนักท่องเที่ยว

 

สินค้าที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ที่มีสัญลักษณ์ 
 2. นำสินค้าออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบินภายใน 60 วันโดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
 3. ไม่เป็นสินค้าต้องห้าม เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบการขึ้นเป็นตัวเรือน
 4. สินค้าต้องมีราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท
 5. สินค้านั้นต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

หมายเหตุ กรณีที่ขอคืนสินค้าราคาแพง มูลค่าชิ้นละตั้งแต่ 10,000.- บาท ต้องนำผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกำกับอีกครั้งด้วย

 

 

ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. แบบขอคืนต้องได้รับการตรวจจากศุลกากร นักท่องเที่ยวต้องยื่นเอกสารการขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) และต้นฉบับใบกำกับภาษี พร้อมนำสินค้าที่ขอคืนให้เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสินค้าประทับตราและลงชื่อ วันเดือนปีกำกับไว้ในแบบ ภ.พ.10 ช่องสำหรับเจ้าพนักงานศุลกากร ณ จุดขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านนอกอาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 4 ประตู 10

2. สำรองที่นั่งและ Check-In กระเป๋าเดินทางกรณีสินค้าประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือของรูปพรรณทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา หรือปากกา ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป นักท่องเที่ยวจะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อรับการตรวจสินค้าตามคำร้องและประทับตราแสดงการตรวจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่และวันเดือนปีที่ตรวจในคำร้อง

3. ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

4. ยื่นแบบขอคืน (ภ.พ.10) และสินค้าที่มีราคาแพงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อขอรับเงินภาษีคืน ณ จุดขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตก ด้านในอาคารผู้โดยสารขาออก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม